Hvad søger du?

Privatlivspolitik for vejafgiftsforsøg med personbiler

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger behandles i forbindelse med din deltagelse i vejafgiftsforsøget, herunder din anvendelse af forsøgets app, besvarelser af spørgeskemaer, din brug af forsøgets hjemmeside, dine henvendelser til kundeservice og i kommunikationen mellem dig og de dataansvarlige samt forsøgets afsluttende rapport og videnskabelige publikationer og præsentationer på baggrund af forsøget.

 

1. Dataansvarlige 

Danmarks Tekniske Universitet og Sund & Bælt Holding A/S er i fælleskab dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med forsøget.   

 

Dataansvarlig 1 

Danmarks Tekniske Universitet (Herefter nævnt betegnet ”DTU”) 

CVR 30 06 09 46 

Anker Engelunds Vej 101 

2800 Kongens Lyngby 

Danmark 

Email: vejafgiftsforsoeg@man.dtu.dk  

 

og 

 

Dataansvarlig 2 

Sund & Bælt Holding A/S (Herefter nævnt betegnet ”Sund & Bælt”) 

CVR 15 69 46 88 

Vester Søgade 10 

1601 København V 

Danmark 

Email: vejafgiftsforsoeg@sbf.dk 

 

Tilsammen betegnet ”De Fælles Dataansvarlige”. 

 

2. Beskrivelse af behandlingen 

2.1 Indledende rekruttering af forsøgsdeltagere via CPR 

Kategorier af personoplysninger 

DTU behandler i forbindelse med rekrutteringen almindelige personoplysninger om forsøgsdeltagerne (”tilsammen betegnet forsøgsdeltagere”). De almindelige personoplysninger vedrører navn, adresse, køn, alder, cpr-nummer, civilstand. De almindelige personoplysninger er indsamlet via udtræk fra cpr-registeret via Sundhedsdatastyrelsen. 

 

Formål 

Formålet med behandlingen er at rekruttere en repræsentativ gruppe af forsøgsdeltagere, der kan sikre tilvejebringelse af data, som giver mulighed for at vurdere forskellige vejafgiftssystemer og -løsninger.

 

Retsgrundlag 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, der vedrører behandling, som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. 

Behandling af CPR-numre sker på baggrund af Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e samt Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1. 

 

Opbevaring 

Personoplysningerne på rekrutterede forsøgsdeltagere opbevares som udgangspunkt i hele forsøgsperiodens 22,5 måneder samt seks måneder efter forsøgsafslutning til evaluering. Den samlede periode udgør således 28,5 måneder. Når disse frister er nået slettes eller anonymiseres oplysningerne hos Sund & Bælt.

Personoplysningerne opbevares på DTU til den videre analyse af betydningen af vejafgifter for kørselsadfærden såvel som relaterede forskningsspørgsmål vedrørende transportadfærd og betydningen af forskellige incitamenter. Personoplysningerne bevares indtil de videnskabelige undersøgelser er afsluttet herunder inklusiv behovet for at kunne dokumentere og reproducere resultaterne i en årrække på 5 år efter afslutningen. Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for forskningsformålet, vil de enten blive slettet, anonymiseret eller overført til Rigsarkivet efter arkivlovens regler.

 

2.2 Rekruttering af husstandsmedlemmer og øvrige brugere 

Kategorier af personoplysninger 

Personer af forsøgsdeltagerens husstand, som har gyldigt kørekort, kan deltage i forsøget ved at blive inviteret af forsøgsdeltageren til at logge på en ”familiekonto”, som beskrevet i vilkårene for deltagelse i forsøget. Forsøgsdeltagerne på en familiekonto vil derfor have mulighed for at tilgå oplysninger om hinandens brug af app’en, herunder turhistorik.

I den forbindelse vil kontaktoplysninger (navn og e-mail) behandles til brug for rekrutteringen.

Endelig vil øvrige personer på eget initiativ kunne benytte appen uden at deltage direkte i forsøget. Her behandles kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer til brug for download af appen. Dette kan være journalister eller andre testbrugere. Disse personoplysninger er indsamlet direkte fra den registrerede. Data vil kunne blive benyttet i relation til forsøget.

Formål 

Formålet med behandlingen er at rekruttere en repræsentativ gruppe af forsøgsdeltagere, der kan sikre tilvejebringelse af data, som giver mulighed for at vurdere forskellige vejafgiftssystemer og -løsninger.

 

Retsgrundlag 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, der vedrører behandling, som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

 

Opbevaring 

Personoplysningerne opbevares som udgangspunkt i hele forsøgsperiodens 22,5 måneder samt seks måneder efter forsøgsafslutning til evaluering. Den samlede periode udgør således 28,5 måneder. Når disse frister er nået slettes eller anonymiseres oplysningerne hos Sund & Bælt.

Personoplysningerne opbevares på DTU til den videre analyse af betydningen af vejafgifter for kørselsadfærden såvel som relaterede forskningsspørgsmål vedrørende transportadfærd og betydningen af forskellige incitamenter. Personoplysningerne bevares indtil de videnskabelige undersøgelser er afsluttet herunder inklusiv behovet for at kunne dokumentere og reproducere resultaterne i en årrække på 5 år efter afslutningen. Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for forskningsformålet, vil de enten blive slettet, anonymiseret eller overført til Rigsarkivet efter arkivlovens regler.

 

2.3 Spørgeskemaer og interviews 

Kategorier af personoplysninger 

I forbindelse med udsendelse og gennemførsel af spørgeskemaundersøgelser og interviews behandler De Fælles Dataansvarlige navn, kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer og e-mail), samt indholdet af forsøgsdeltagerens besvarelser, som primært indeholder spørgsmål om din transportadfærd og almindelige baggrundsspørgsmål.

Forsøget har ikke til formål eller hensigt at indsamle eller behandle særlige kategorier af persondata. Spørgeskemaerne udarbejdes med henblik på, at forsøgsdeltagerne ikke vil afgive svar, som falder under særlige kategorier af persondata som defineret i Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1.

 

Formål 

Formålet med behandlingen er at understøtte og supplere den dataindsamling, der indsamles via forsøgets app i pkt. 2.3, med det formål at give et retvisende resultat af effekten af de forskellige vejafgiftssystemer og –løsninger.

  

Retsgrundlag 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, der vedrører behandling, som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

  

Opbevaring 

Personoplysningerne opbevares som udgangspunkt i hele forsøgsperiodens 22,5 måneder samt seks måneder efter forsøgsafslutning til evaluering. Den samlede periode udgør således 28,5 måneder. Når disse frister er nået slettes eller anonymiseres oplysningerne hos Sund & Bælt.

 Personoplysningerne opbevares på DTU til den videre analyse af betydningen af vejafgifter for kørselsadfærden såvel som relaterede forskningsspørgsmål vedrørende transportadfærd og betydningen af forskellige incitamenter. Personoplysningerne bevares indtil de videnskabelige undersøgelser er afsluttet herunder inklusiv behovet for at kunne dokumentere og reproducere resultaterne i en årrække på 5 år efter afslutningen. Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for forskningsformålet, vil de enten blive slettet, anonymiseret eller overført til Rigsarkivet efter arkivlovens regler.

 

2.4 Forsøgsordningens App  

Kategorier af personoplysninger 

Sund & Bælt behandler almindelige personoplysninger i form af kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer og e-mail) samt køretøjsoplysninger, eksempelvis registreringsnummer, når forsøgsdeltagerne opretter sig på forsøgsordningens app. Disse personoplysninger er indsamlet direkte fra den registrerede via forsøgets app og rekrutteringen.

Herudover behandles almindelige personoplysninger om kørsel og registrering heraf, såsom køretøjer, tur-historik, lokationsdata og billeder af nummerplader. Disse personoplysninger er indsamlet gennem den registreredes brug af appen og via nummerpladekameraer.

 

Formål 

Formålet med behandlingen er at understøtte indsamling af kørselsdata og verificere, at forsøgsdeltagerne registrerer alle ture for, at forsøget giver et retvisende resultat af effekten af de forskellige vejafgiftssystemer og –løsninger, herunder undersøge og analysere kørsels- og app-adfærd.

 

Retsgrundlag 

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, der vedrører behandling, som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Derudover udspringer behandlingen af bogføringspligtigt materiale af en retlig forpligtelse med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c samt Bogføringslovens § 5, når behandlingen i forbindelse med dette formål medfører dannelse af bogføringspligtige bilag.

 

Opbevaring 

Personoplysningerne opbevares som udgangspunkt i hele forsøgsperiodens 22,5 måneder samt seks måneder efter forsøgsafslutning til evaluering. Den samlede periode udgør således 28,5 måneder. Når disse frister er nået slettes eller anonymiseres oplysningerne hos Sund & Bælt, med mindre oplysningerne er bogføringspligtige.

For så vidt angår billedmateriale fra nummerpladekameraer, slettes billeder lige så snart det er verificeret, at turen er registreret korrekt; dog maksimalt efter 30 dage. I forbindelse med forseelser, hvor der pålægges en ”bøde”, opbevares nummerpladebilleder som udgangspunkt i hele forsøgsperiodens 22,5 måneder samt seks måneder efter forsøgsafslutning til evaluering. Den samlede periode udgør således 28,5 måneder.

Bogføringspligtige oplysninger opbevares i fem år fra udgangen af det regnskabsår den økonomiske transaktion fandt sted. Når disse frister er nået slettes eller anonymiseres oplysningerne.

Personoplysningerne, undtagen billeder, opbevares på DTU til den videre analyse af betydningen af vejafgifter for kørselsadfærden såvel som relaterede forskningsspørgsmål vedrørende transportadfærd og betydningen af forskellige incitamenter. Personoplysningerne bevares indtil de videnskabelige undersøgelser er afsluttet herunder inklusiv behovet for at kunne dokumentere og reproducere resultaterne i en årrække på 5 år efter afslutningen. Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for forskningsformålet, vil de enten blive slettet, anonymiseret eller overført til Rigsarkivet efter arkivlovens regler.

 

2.5 Hjemmeside og generel kommunikation 

Kategorier af personoplysninger 

Når forsøgsdeltager besøger forsøgets hjemmeside, der drives af Sund & Bælt, bliver der behandlet oplysninger som IP-adresse, browseroplysninger, og cookiedata.

  

Formål 

Formålet med behandlingen er at sikre, at hjemmesiden fungerer og bliver vist korrekt, således at det giver forsøgsdeltagere og øvrige personer mulighed for, at besøge en webbaseret kommunikationskanal, der understøtter forsøget. Har forsøgsdeltager givet cookiesamtykke til de forskellige cookietyper, vil formålet være at understøtte de for de forskellige cookies beskrevne formål såsom hjemmesidestatistik. For behandlingen baseret på cookies, kan forsøgsdeltager se nærmere om denne i vores cookiepolitik https://vejafgiftsforsoeg.dk/cookiepolitik/ 

  

Behandlingsgrundlag 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, der vedrører behandling, som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

For cookies, der går ud over det teknisk nødvendige, er behandlingsgrundlaget samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Opbevaring 

Personoplysningerne behandles, når hjemmesiden tilgås og navigeres, og vil for cookies følge de angivne slettefrister, der fremgår af cookiepolitikken, der kan findes https://vejafgiftsforsoeg.dk/cookiepolitik/ 

 

2.6 Kundeserviceadministration for forsøgsdeltagere 

Kategorier af personoplysninger 

Personoplysninger nævnt i de forhenværende afsnit behandles af Sund og Bælt for at kunne administrere kundeservicehenvendelser og indholdet af disse. Desuden vil Sund & Bælt benytte CPR-nr. samt bankoplysninger.

DTU kan ydermere behandle en sammenstilling af personoplysninger, der er indsamlet via kundeserviceadministrationen.

 

Formål 

Sund & Bælt behandler personoplysningerne med det formål at tilvejebringe og administrere en kundeservicefunktion samt at understøtte den dataindsamling og -analyse, der er nødvendig for, at forsøget kan få et retvisende resultat eksempelvis, hvis forsøgsdeltagerene har spørgsmål til en kørt tur eller lignende. Desuden er formålet at sikre, at man ved brug af bl.a. personoplysninger kan målrette kundeservicen til den enkelte forsøgsdeltager, når denne retter henvendelse.

Ydermere er formålet at sikre, at der bliver udbetalt et beløb til forsøgsdeltageren efter endt forsøgsdeltagelse. Beløbet indberettes til skattemyndighederne. 

DTU behandler relevant forskningsdata til det formål at videreanalysere betydningen af vejafgifter for kørselsadfærden såvel som relaterede forskningsspørgsmål vedrørende transportadfærd og betydningen af forskellige incitamenter. Ydermere behandles det for at kunne dokumentere og reproducere resultaterne i en årrække.

 

Retsgrundlag 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, der vedrører behandling, som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Derudover udspringer behandlingen af bogføringspligtigt materiale af en retlig forpligtelse med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, samt Bogføringslovens § 5, når behandlingen i forbindelse med dette formål medfører dannelse af bogføringspligtige bilag.

 

Opbevaring 

Personoplysningerne opbevares som udgangspunkt i hele forsøgsperiodens 22,5 måneder samt seks måneder efter forsøgsafslutning til evaluering. Den samlede periode udgør således 28,5 måneder. Når disse frister er nået slettes eller anonymiseres oplysningerne hos Sund & Bælt, med mindre oplysningerne er bogføringspligtige.

Bogføringspligtige oplysninger opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår den økonomiske transaktion fandt sted. Når disse frister er nået slettes eller anonymiseres oplysningerne.

 DTU modtager personoplysninger i aggregeret form for kundeservice. Personoplysningerne opbevares på DTU til den videre analyse af betydningen af vejafgifter for kørselsadfærden såvel som relaterede forskningsspørgsmål vedrørende transportadfærd og betydningen af forskellige incitamenter. Personoplysningerne bevares indtil de videnskabelige undersøgelser er afsluttet herunder inklusiv behovet for at kunne dokumentere og reproducere resultaterne i en årrække på 5 år efter afslutningen. Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for forskningsformålet, vil de enten blive slettet, anonymiseret eller overført til Rigsarkivet efter arkivlovens regler.

 

2.7 Analyse og afrapportering af forsøgets resultater 

Kategorier af personoplysninger 

DTU og Sund & Bælt behandler personoplysninger indsamlet i forsøget og beskrevet i de forhenværende afsnit i forbindelse med analyse og afrapportering af forsøgets resultater.

Såfremt det vurderes nødvendigt, vil DTU i den videre behandling inddrage personoplysninger fra registre i Danmarks Statistik under Danmarks Statistiks forskerordning. Personoplysninger vil i dette tilfælde blive pseudonymiserede, og der vil være fokus på registre vedrørende bolig, indkomst, uddannelse- og ansættelsesforhold. Adgangen til disse registre kræver særskilt tilladelse fra Danmarks Statistik.

 

Formål 

Formålet med behandlingen er at understøtte den analyse, der er nødvendig for, at forsøget kan lede til vurderinger af forskellige vejafgiftssystemer og -løsninger.

Forsøget afsluttes med en afrapportering til Transportministeriet og Folketinget samt videnskabelige analyser, rapporter og artikler, hvor resultater af det behandlede data inden for de forskellige formål vil indgå i aggregeret form.

 

Retsgrundlag 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, der vedrører behandling, som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

 

Opbevaring 

Personoplysningerne opbevares som udgangspunkt i hele forsøgsperiodens 22,5 måneder samt seks måneder efter forsøgsafslutning til evaluering. Den samlede periode udgør således 28,5 måneder. Når disse frister er nået slettes eller anonymiseres oplysningerne hos Sund & Bælt.

Personoplysningerne opbevares på DTU til den videre analyse af betydningen af vejafgifter for kørselsadfærden såvel som relaterede forskningsspørgsmål vedrørende transportadfærd og betydningen af forskellige incitamenter. Personoplysningerne bevares indtil de videnskabelige undersøgelser er afsluttet herunder inklusiv behovet for at kunne dokumentere og reproducere resultaterne i en årrække på 5 år efter afslutningen. Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for forskningsformålet, vil de enten blive slettet, anonymiseret eller overført til Rigsarkivet efter arkivlovens regler.

 

3. Modtagere af personoplysninger 

De Fælles Dataansvarlige videregiver kun personoplysninger om forsøgsdeltagere og øvrige personer, hvis det er et lovkrav, hvis det er nødvendigt for at opnå målet med forsøget, eller til et konkret forskningsprojekt efter reglerne om videregivelse af persondata til behandling i statistisk eller videnskabeligt øjemed.

De Fælles Dataansvarlige anvender endvidere leverandører, hvortil personoplysninger overlades, typisk i forbindelse med drift, udvikling og hosting af f.eks. kommunikationsløsninger, udarbejdelse af analyser og understøttelse af IT-systemer til håndtering af forsøgsdata. Disse leverandører er databehandlere for De Fælles Dataansvarlige og behandler personoplysninger under instruks fra De Fælles Dataansvarlige. De Fælles Dataansvarlige har indgået skriftlige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Databehandlerne er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i databehandleraftalen.

Vi overfører personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • Projektpartnere 
  • Andre offentlige myndigheder 
  • Databehandlere. 

 

4. Overførsler til tredjelande

I de tilfælde hvor De Fælles Dataansvarlige overfører personoplysninger til databehandlere og/eller underdatabehandlere uden for EU/EØS, sikrer De Fælles Dataansvarlige et lovligt overførselsgrundlag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Derfor vil en overførsel som udgangspunkt ske på baggrund af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser som overførselsgrundlag til lande uden for EU eller på baggrund af EU Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelser som overførselsgrundlag for sikre tredjeland, såsom Storbritannien, hvor IT-leverandørers behandling af personoplysninger sker under instruks og til ovenstående formål som nævnt i afsnit 3.

I undtagelsestilfælde kan der ske overførsler på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra a) eller d).

Forsøgsdeltager kan få yderligere information om det konkrete overførselsgrundlag ved at rette henvendelse til De Fælles Dataansvarlige.

 

5. Den registreredes rettigheder efter EU Databeskyttelsesforordningens afdeling 3 

Forsøgsdeltagere eller andre fysiske personer, som De Fælles Dataansvarlige behandler personoplysninger om, har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse og sletning af sine personoplysninger samt retten til at modsætte sig behandlingen af sine personoplysninger og få behandlingen af personoplysningerne begrænset.

 Hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på et samtykke, har forsøgsdeltagere eller andre fysiske personer, hvorfra samtykket er indhentet, ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid. Tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekaldelsen af samtykket.

 Forsøgsdeltagere har endvidere ret til at modtage de personoplysninger, som de selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at forsøgsdeltagere f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Det er f.eks. heller ikke altid muligt at efterkomme en sletningsanmodning, hvis De Fælles Dataansvarlige har en legitim grund til at opbevare personoplysningerne.

 Forsøgsdeltagere eller andre fysiske personer, som De Fælles Dataansvarlige behandler personoplysninger om, kan gøre brug af sine rettigheder ved at kontakte DTU på ovennævnte mailadresse, såfremt henvendelsen vedrører rekrutteringen af forsøgsdeltagere eller analyser af kørselsadfærd, eller Sund & Bælt, hvis henvendelsen drejer sig om driften af forsøget og brug af forsøgets app.

Forsøgsdeltager har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis forsøgsdeltager er utilfreds med den måde, De Fælles Dataansvarlige behandler pågældendes personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

Særligt om forskningsdata 

Da der er tale om et forskningsprojekt, er der en række begrænser hvad angår de registreredes rettigheder. Derfor vil oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre forsøget, og som behandles til videnskabelige formål, være omfattet af disse begrænsninger. Når formålet med behandling af personoplysninger til statistiske eller videnskabelige formål er ophørt, vil oplysningerne blive slettet, anonymiseret eller arkiveret efter arkivlovens regler, som forsøgsdeltager kan se afspejlet i afsnittene vedrørende opbevaringsperioden ovenfor.

Følgende rettigheder finder ikke anvendelse for undersøgelser, hvor oplysningerne udelukkende behandles i videnskabeligt eller statistisk øjemed: 

  • Den registreredes indsigtsret. 
  • Retten til berigtigelse. 
  • Retten til begrænsning af behandling. 
  • Retten til indsigelse.
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk