Hvad søger du?

Vejafgiftsforsøg med personbiler

Formålet med forsøget er at give en samlet evaluering af mulighederne for vejafgifter med hensyn til teknologi, systemmæssige omkostninger, gennemførbarhed i praksis, brugeradfærd, brugerforståelse af systemet og samfundsøkonomi.

Hvor

Tre geografiske testområder i form af Aarhus, København og hele Danmark. Geografisk er fokus på de større byer, hvor trængsel i dag giver udfordringer.

Hvornår

Forsøget startede i november 2023 og slutter i juli 2025. Derefter vil der være analyser og evaluering.

Hvem

I forsøget deltager en udvalgt gruppe på 2.200 borgere. Forsøget bliver gennemført af DTU og Sund & Bælt.

To afgiftssystemer afprøves

I forsøget afprøves to forskellige afgiftssystemer:

Kilometerbaserede afgifter

Her betales for de kilometer, der køres. En fordel ved disse afgifter er, at afgiften for den samlede tur er kendt på forhånd og fast. Taksterne i afgiftszonerne vil ligge mellem 0,5-3,25 kr. pr. kilometer.

Minutbaserede afgifter

Her betales for det antal minutter, der køres. En fordel ved disse afgifter er, at det er simplere at implementere. Taksterne i afgiftszonerne vil ligge mellem 0,5-2 kr. pr. minut.

Tre geografiske områder afprøves

Forsøget har særligt fokus på trængsel i de to største byer Aarhus og København.

Derudover er der et forsøgsområde for hele Danmark, hvor der i Aarhus, København, Odense og Aalborg vil være forhøjede takster for at køre.

Nyheder og resultater

Du vil løbende kunne følge med i nyheder og resultater her på vores hjemmeside, når forsøget er sat i gang.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk