Hvad søger du?

Om forsøget

Forsøget vil være så realistisk som muligt og er forskudt over et år for at korrigere for sæsonbestemte variationer i kørselsmønstre. 2.200 forsøgspersoner deltager over fire perioder, hvor to af perioderne er test i 11 uger, og så er der to kontrolperioder.

Om forsøget

Forsøget ser på personbiler, og der deltager en udvalgt gruppe på 2.200 borgere.

DTU og Sund & Bælt samarbejder om forsøget, der starter i andet halvår 2023 og afsluttes i løbet af første halvår 2025. Derefter vil der være analyser og evaluering.

DTU står for forsøgsdesignet, herunder at udarbejde takster. Der vil være takster for myldretid og ikke-myldretid og for zoner i Aarhus, København og resten af Danmark.

Forsøget evalueres ud fra:

Oplevelse

Forsøgspersonernes oplevelser med de forskellige typer af afgifter og brugervenligheden af teknologien

Adfærd

Kørsels- og betalingsadfærd i de forskellige afgiftssystemer

Administration

Erfaringer med administration, herunder kommunikation, systemer, opkrævning og kundeservice

To afgiftssystemer afprøves

I forsøget afprøves to forskellige afgiftssystemer:

Kilometerbaserede afgifter

Her betales for de kilometer, der køres. En fordel ved disse afgifter er, at afgiften for den samlede tur er kendt på forhånd og fast. Taksterne i afgiftszonerne vil ligge mellem 0,5-3,25 kr. pr. kilometer.

Minutbaserede afgifter

Her betales for det antal minutter, der køres. En fordel ved disse afgifter er, at det er simplere at implementere. Taksterne i afgiftszonerne vil ligge mellem 0,5-2 kr. pr. minut.

Spørgsmål og svar om forsøget

Kan forsøgets resultater bruges i virkeligheden?

Forsøget tilrettelægges, så det bliver så virkelighedsnært som muligt for at sikre, at resultaterne giver det bedst mulige grundlag for at vurdere effekten af vejafgifter i Danmark. Efter gennemførelsen vil resultaterne fra de forventeligt 2.200 forsøgspersoner blive benyttet til at vurdere de forventede effekter i en fuld implementering.

Kan jeg deltage i forsøget?

Tak for din interesse. DTU udvælger deltagere tilfældigt, men repræsentativt, og derfor kan du ikke selv tilmelde dig.

Sprog: Dansk

Sprog: Dansk